KNF obejmie nadzór nad rynkiem kryptowalut w Polsce. Co się zmieni?

Drugi kwartał 2024 roku przyniesie znaczące zmiany na rynku kryptowalut. Odpowiedzialność za nadzór tego sektora przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która otrzyma rozszerzone uprawnienia, w tym możliwość nadzorowania i nakładania kar.

KNF obejmie nadzór nad rynkiem kryptowalut w Polsce. Co się zmieni?

Ustanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) głównym nadzorcą rynku kryptowalut w Polsce to odpowiedź na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z maja 2023 roku. Chodzi nie tylko o wzmocnienie ram prawnych dla kryptoaktywów, ale również zwiększenie ochrony inwestorów. Wśród nowych uprawnień KNF znajdzie się możliwość nakładania sankcji finansowych i kar karnych na podmioty oraz osoby działające w sektorze kryptowalut.

Projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) […], zwanego dalej »rozporządzeniem 2023/1114«, które będzie stosowane od dnia 30 grudnia 2024 r., z wyjątkiem przepisów tytułów III i IV rozporządzenia 2023/1114, które będą stosowane od dnia 30 czerwca 2024 r.” – podaje w oficjalnym komunikacie KNF.

Rozszerzenie uprawnień KNF 

Nowe przepisy przewidują, że Komisja Nadzoru Finansowego zostanie mianowana głównym organem nadzorującym rynek kryptoaktywów. KNF otrzyma narzędzia umożliwiające efektywne zapobieganie naruszeniom prawa przez podmioty podlegające regulacjom.

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że nowelizacja regulacji wynika z potrzeby ustanowienia solidnych ram prawnych dla efektywnego działania rynku kryptoaktywów. Rozszerzenie uprawnień komisji ma na celu usprawnienie nadzoru oraz zwiększenie ochrony osób inwestujących w kryptowaluty.

Rząd wprowadza zmiany

Nowe regulacje umożliwią KNF nakładanie określonych obowiązków na emitentów tokenów związanych z kryptowalutami, w tym wymóg dostarczania szczegółowych informacji o swojej działalności. Będzie też większy nacisk na zachowanie tajemnicy zawodowej oraz na sposób komunikacji dostawców usług kryptoaktywów z klientami i inwestorami

Do kompetencji KNF należeć będzie możliwość nakładania kar finansowych na podmioty i osoby działające w obszarze kryptowalut, z możliwością wprowadzenia odpowiedzialności karnej. Surowość kar będzie uzależniona od stopnia przewinienia przy uwzględnieniu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, ochrony konsumentów, państwa i inwestorów. 

Eksperci podkreślają, że Polska, wdrażając te zmiany, dostosowuje się do rosnących standardów regulacyjnych obowiązujących na rynkach finansowych w Unii Europejskiej. Wprowadzenie tych przepisów stanowi ważny krok w kierunku stabilizacji i profesjonalizacji rynku kryptowalut w kraju.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.