Regulamin Digitized

Magazyn Digitized funkcjonuje obecnie w wersji Beta. Dokładamy starań, by wszystkie funkcjonalności działały najlepiej, jak to możliwe, ale mogą wystąpić okresowe usterki lub problemy techniczne za co przepraszamy.

1. INFORMACJE O SERWISE I REGULAMINIE

1.1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną poprzez Serwis oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Czytelników (zgodnie z definicjami znajdującymi się poniżej).

1.2. Właścicielem Serwisu jest Digitized sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001044878).

2. DEFINICJE

2.1. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę, polegające na rozpowszechnianiu treści w szczególności treści informacyjnych, rozrywkowych lub reklamowych w Serwisie a także świadczeniu usługi prenumeraty Digitized+.

2.2. Serwis - treści cyfrowe znajdujące się w domenie internetowej https://digitized.pl.

2.3.  Czytelnik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; uprawnienia Konsumenta, o których mowa w Regulaminie, przysługują także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.5. Digitized+ - usługa cyfrowa pozwalająca na dostęp do całości treści opublikowanych i dostępnych w Serwisie oraz dostęp do wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Serwisu dla Czytelników.

2.6. Digitized+ Pod Patronatem - usługa analogiczna do Digitized+, gdzie Subskrypcja opłaca jest przez Patrona, a Czytelnik uzyskuje dostęp do całości treści dostępnych w Serwisie.

2.7. Spółka - Digitized spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044878, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5273064059, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.

2.8. Patron - partner Spółki, który opłaca Subskrypcje za Czytelnika.

2.9. Platforma ODR - internetowe narzędzie do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy Konsumentami zamieszkałymi na terenie Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2.10. Subskrypcja – miesięczna opłata za korzystanie z usługi Digitized+.

2.11. Dzień - dzień kalendarzowy.

2.12. Regulamin – niniejszy dokument.

2.13. Prenumerator - Czytelnik korzystający z odpłatnej usługi Digitized+, przy czym Prenumeratorem nie jest Czytelnik korzystający z Digitized+ Pod Patronatem.

3.  KOMUNIKACJA

3.1. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu możesz skontaktować się z nami:

- listownie - ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub

- mailowo - reklamacje@digitized.pl

4. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. Serwis służy do świadczenia Usług, tj. rozpowszechniania treści cyfrowych, w szczególności treści informacyjnych, rozrywkowych lub reklamowych a także świadczenia usługi Digitized+.

4.2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich osób korzystających z sieci Internet. Z zastrzeżeniem usługi Digitized+, która wymaga opłacenia Subskrypcji, korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

4.3. Czytelnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób nienaruszający praw Spółki oraz osób trzecich, a także wyłącznie na swój własny, osobisty użytek. Czytelnik korzystający z usługi Digitized+ zobowiązuje się ponadto do komentowania treści znajdujących się w Serwisie wyłącznie w sposób merytoryczny, rzetelny oraz nawiązujący do komentowanej treści.

4.4. By korzystać z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w legalną i zaktualizowaną do najnowszej wersję systemu operacyjnego, system teleinformatyczny spełniający wymogi sprzętowe wspomnianego systemu operacyjnego połączony z szerokopasmowym Internetem bez zapory (firewall) ograniczającej dostarczanie treści ze strony Digitized oraz w zaktualizowaną do najnowszej wersję przeglądarki internetowej: Chrome. Dodatkowo, by skorzystać z usługi Digitized+ konieczne jest posiadanie poczty elektronicznej w pełni otwartej na komunikację zewnętrzną (w szczególności z serwerów Digitized), a skorzystanie z darmowego okresu próbnego usługi Digitized+ oraz usługi Digitized+ pod Patronatem wymaga ponadto posiadania aktywnego profilu w serwisie LinkedIn.

4.5. Uzyskanie dostępu do Serwisu przez Czytelnika jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Czytelnikiem a Spółką umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega automatycznemu rozwiązaniu wraz z opuszczeniem Serwisu przez Czytelnika. Czytelnik może opuścić Serwis i rozwiązać umowę zawartą ze Spółką w każdym czasie oraz niezależnie od przyczyny.

4.6. Treści znajdujące w Serwisie stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i mogą być wykorzystywane przez Czytelników bez zgody Spółki wyłącznie na podstawie dozwolonego użytku lub w inny sposób dopuszczony przez przepisy prawa powszechnego.

4.7. Ochroną prawną objęte są także bazy danych dostępne w Serwisie. Czytelnicy nie są uprawnieni do ich pobierania ani wtórnego wykorzystywania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

4.8. O ile nic innego nie wynika z postanowień szczególnych tego Regulaminu, do świadczenia Usług stosuje się postanowienia niniejszego punktu 4.

5. USŁUGA DIGITIZED+

5.1. Digitized+ jest usługą umożliwiającą dostęp do całości opublikowanych treści w Serwisie.

5.2. Warunkiem skorzystania z usługi Digitized+, jest rejestracja konta Czytelnika w Serwisie. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.

5.3. W celu rejestracji, Czytelnik jest zobowiązany do przekazania Spółce swojego imienia, nazwiska, i adresu mailowego, a także akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli Czytelnik chce skorzystać z 30 dniowego darmowego okresu próbnego usługi Digitized+ oraz z usługi Digitized+ Pod Patronatem, powinien także wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz przekazać Spółce adres URL swojego konta w profilu LinkedIn. Rejestracja konta następuje po kliknięciu przez Czytelnika w link rejestracyjny wysłany na adres mailowy lub, w razie podania przez Czytelnika, na konto Czytelnika w LinkedIn.

5.4. Aktywacja konta następuje po wpisaniu przez Czytelnika w zakładce „Pełna aktywacja konta” znajdującej się w panelu Konta, kodu przesłanego przez Spółkę na adres mailowy lub, jeżeli Czytelnik wybrał darmowy okres próbny, na konto LinkedIn Czytelnika. Aktywacja Konta Czytelników niekorzystających z darmowego okresu próbnego nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu opłacenia Subskrypcji za pierwszy okres rozliczeniowy. Z momentem aktywacji Konta, dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Czytelnikiem umowy o świadczenie usługi Digitized+, na zasadach określonych w Regulaminie.

5.5. Płatność Subskrypcji jest możliwa wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Subskrypcja ma charakter autoodnawialny. Czytelnik może zrezygnować z odnowienia Subskrypcji w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w konfiguracji konta.

5.6. Spółka rozpocznie świadczenie usługi Digitized+ po upływie terminu na odstąpienie od umowy tj. po upływie 14 dni od dnia aktywacji konta. Na żądanie Czytelnika usługa Digitized+ zostanie mu udostępniona przed upływem 14 dni. Czytelnik, któremu na jego żądanie usługa Digitized+ została udostępniona przed upływem 14 dni na odstąpienie, nie traci prawa odstąpienia, ale, w razie odstąpienia, zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu korzystania z usługi.

5.7. Czytelnik uzyskuje dostęp do Konta po kliknięciu w zakładkę „Logowanie” oraz wpisaniu adresu mailowego wskazanego przy rejestracji oraz po kliknięciu w link do logowania przesłany Czytelnikowi na wskazany adres mailowy.

5.8. Czytelnik może dokonać rejestracji wyłącznie jednego Konta.

5.9. Czytelnik może w każdym czasie rozwiązać umowę o prowadzenie konta, poprzez jego likwidacje. W celu likwidacji, Czytelnik powinien wysłać email do Spółki z prośbą o likwidacje Konta. Następnie Spółka odeśle Czytelnikowi link likwidacyjny, po kliknięciu którego konto ulegnie likwidacji. Likwidacja konta w okresie wykupionej Subskrypcji, nie rodzi po stronie Spółki obowiązku zwrotu Subskrypcji.

5.10. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy Czytelników, które naruszają Regulamin, a w przypadku powtarzających się przypadków naruszeń zawieszenia lub usunięcia Konta.

5.11. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że funkcje streszczeń oraz wersji głosowych treści nie są główną częścią usługi Digitized+. Ponieważ są to materiały współtworzone przez sztuczną inteligencję, technologię ciągle rozwijaną, mimo dołożenia starań, nie jesteśmy w stanie zagwarantować dostępności tych materiałów dla wszystkich treści oraz ich poprawności.

5.12. W przypadku udostępniania w ramach Serwisu materiałów zewnętrznego pochodzenia (osadzonych - ang. embedded), tj. np. klipów z YouTube, podcastów lub materiałów z innych platform social mediowych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność i nie gwarantuje ich poprawnego wyświetlania.

6. DIGITIZED+ POD PATRONATEM

6.1. Czytelnik, który w trakcie rejestracji przekazał nam URL swojego konta w profilu LinkedIn może, po zakończeniu darmowego okresu próbnego usługi Digitized+, skorzystać z opcji Digitized+ Pod Patronatem. W celu skorzystania z opcji Digitized+ Pod Patronatem, Czytelnik w panelu Konta powinien wskazać Patrona z listy dostępnej w panelu.

6.2. Skorzystanie z opcji Digitized+ Pod Patronatem jest ograniczone dostępnością liczby prenumerat partnerskich i skutkuje otrzymaniem bezpłatnego dostępu do Digitized+ na określony czas w zamian za dodatkową reklamę Patrona w treści Newslettera oraz w Serwisie.

6.3. Skorzystanie z opcji Digitized+ Pod Patronatem może także, zależnie od Patrona, wymagać zgody na udostępnienie danych Czytelnika Patronowi, co zostanie wskazane przy wyborze danej prenumeraty.

7. NEWSLETTER

7.1. Czytelnik może skorzystać z usługi Newslettera. Aktywacja usługi jest możliwa poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przy rejestracji konta lub później poprzez zmianę ustawień w panelu konta. W ten sam sposób Czytelnik może zrezygnować z usługi.

7.2. Newsletter zawiera artykuły sugerowane Czytelnikowi na podstawie aktywności w Serwisie i jest wysyłany nie częściej niż raz w tygodniu. W przypadku Czytelników korzystających z opcji Digitized+ pod Patronatem, Newsletter zawiera także dodatkową reklamę Patrona.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

8.1. Spółka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi dostarczanej Czytelnikom (Prenumeratorom) w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczone. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8.2. Spółka ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi dostarczanej Czytelnikom (Prenumeratorom) w inny sposób, niż ciągły, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Usługi, istniał w chwili ich dostarczenia.

8.3. Czytelnik (Prenumerator) powinien współpracować ze Spółką w dobrej wierze w celu ustalenia przyczyn braku zgodności Usługi z umową.

8.4. Domniemania, o których mowa w pkt. 8.1. i 8.2. powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

8.4.1. środowisko cyfrowe Czytelnika (Prenumeratora) nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Spółka poinformowała w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy (w niniejszym Regulaminie w ust. 4.4.);

8.4.2. Czytelnik (Prenumerator) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w pkt. 8.3.;

8.5. Spółka zobowiązana jest informować Czytelnika (Prenumeratora) o aktualizacjach Serwisu wymagających aktywności ze strony Czytelnika (Prenumeratora), niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową oraz dostarczać je przez czas:

8.5.1. dostarczania Usługi w sposób ciągły;

8.5.2. zasadnie oczekiwany przez Czytelnika (Prenumeratora) – w przypadku Usługi innej, niż dostarczanej w sposób ciągły.

8.6. Jeżeli Czytelnik (Prenumerator) nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji Serwisu, o których mowa powyżej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

8.6.1. poinformowała Czytelnika (Prenumeratora) o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

8.6.2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Spółkę.

8.7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i zaniechania Czytelników (Prenumeratorów) ani za następstwa ich działań, w szczególności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Powyższe nie uchybia zobowiązaniu Spółki, o którym mowa w pkt. 8.8 poniżej.

8.8. Powyższe nie uchybia także przepisom bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności odpowiedzialności Spółki mogącej wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, odpowiedzialność Spółki kształtowana jest w oparciu o przepisy bezwzględnie obowiązujące.

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z NIEZGODNOŚCIĄ USŁUGI DIGITIZED+ Z UMOWĄ

9.1. Wszelkie oświadczenia i komunikacja, o której mowa w niniejszym pkt. 9 oraz pkt. 10 powinna być kierowana elektronicznie na adres: reklamacje@digitized.pl  lub na adres siedziby Spółki: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

9.2. W razie niedostarczenia usługi Digitized+ po aktywacji konta zgodnie z umową, Prenumerator może wezwać Spółkę do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli do tego nie dojdzie, Prenumerator ma prawo odstąpienia od umowy. Prenumerator ma także prawo odstąpienia bez wezwania, o ile z oświadczenia Spółki lub okoliczności wynika, że Spółka nie dostarczy usługi lub Prenumerator i Spółka uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi Digitized+ miał istotne znaczenie dla Prenumerator , a Spółka nie dostarczyła ich w tym terminie.

9.3. W razie niezgodności usługi Digitized+ z umową, Prenumerator może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. Spółka może odmówić doprowadzenia usługi Digitized+ do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Spółka powinna doprowadzić usługę Digitized+ do zgodności z umową w rozsądnym czasie, na swój koszt oraz bez nadmiernych niedogodności dla Prenumeratora.

9.4. W razie niezgodności usługi Digitized+ z umową, Prenumerator ma także prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu jej niezgodności z umową, jeżeli:

9.4.1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

9.4.2. Spółka nie doprowadziła do zgodności z umową zgodnie z pkt. 9.2 powyżej;

9.4.3. brak zgodności usługi Digitized+ z umową występuje nadal, mimo działań Spółki opisanych w pkt. 9.2 powyżej;

9.4.4. brak zgodności usługi Digitized+ z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;

9.4.5. z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi usługi Digitized+ do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Prenumerator.

9.5. Czytelnik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności usługi Digitized+ z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

9.6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość usługi Digitized+ niezgodnej z umową pozostaje do wartości usługi Digitized+ zgodnej z umową.

9.7. Spółka niezwłocznie, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, zwróci Prenumerator zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Spółka jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej usłudze Digitized+ niezgodnej z umową lub której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy usługi Digitized+ Prenumerator może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

10.2. W celu wykonania prawa odstąpienia Prenumerator musi jednoznacznie poinformować Spółkę o odstąpieniu od umowy. W celu zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.

10.3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za usługę Digitized+ zostanie Prenumeratorowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14 dni od daty, w której Spółka została poinformowania o decyzji o odstąpieniu.

10.4. Jeżeli usługa Digitized+ została udostępniona Prenumeratorowi, na jego żądanie, przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie, kwota zapłacona przez Prenumeratora zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z usługi.

10.5 W celu wykonania prawa odstąpienia, możesz, choć nie musisz, skorzystać z poniższego formularza:

Digitized sp. z o.o.
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Digitized+.

Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko Czytelnika
Adres mailowy Czytelnika
Adres Czytelnika (o ile formularz wysyłany jest w formie papierowej)
Podpis (o ile formularz wysyłany jest w formie papierowej)
Data (o ile formularz wysyłany jest w formie papierowej)

11. REKLAMACJE

11.1. Czytelnik, który nie jest zadowolony z funkcjonowania Serwisu, może złożyć reklamacje poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: reklamacje@digitized.pl. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie oraz preferowany przez Czytelnika sposób rozwiązania problemu.

11.2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W razie gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało przekazania przez Czytelnika dodatkowych dokumentów lub informacji, okres rozpatrzenia reklamacji ulegnie stosownemu wydłużeniu. Odpowiedź na reklamacje będzie przekazywana Czytelnikowi droga mailową, na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja.

11.3. Czytelnikowi w terminie kolejnych 14 dni przysługuje prawo do odwołania od decyzji. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Czytelnik będący konsumentem, będzie także uprawniony do poddania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny wskazany w pkt. 11.4 oraz pkt. 13.4 poniżej.

11.4. Czytelnik będący Konsumentem i mieszkający na terenie Unii Europejskiej może także skorzystać z Platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr, pozwalającej na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu lub usługi Digitized+.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

12.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Czytelników oraz zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Do Regulaminu i Usług stosuje się prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

13.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się mniej korzystne dla Czytelników niż przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy chroniące Konsumentów, stosuje się przepisy bardziej korzystne dla Czytelników.

13.3. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Czytelnikiem, związane z korzystaniem z Serwisu, których nie udało się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla adresu siedziby Spółki, a w przypadków sporów Spółki z Czytelnikiem będącym Konsumentem, przez sądy powszechne wedle właściwości ogólnej.

13.4. Czytelnik będący Konsumentem będzie także uprawniony do poddania takiego sporu do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa.

13.5. Spółka zastrzega prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie, o ile nic innego nie wynika z jej treści. Obowiązująca wersja Regulaminu weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2023 roku.

13.6. Postanowień pkt. 8.1 - 8.6, 9 oraz 10 nie stosuje się do umów na dostarczanie Usług, jeżeli Czytelnik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.